Members

Associate Professor

Jiaheng Lu

PhD Candidates

Pengfei Xu

Chao Zhang

Yuxing Chen

Gongsheng Yuan

Master Candidates

Pekka Halonen

Meiling Li

Shuqing Fang

Khan Nazmul M H

Ziye Zhou

Visiting Students

Jun Chen